Kancelaria Biegłego Rewidenta - Marta Mikrut-Grobelny

Badanie sprawozdań finansowych

Ustawa o rachunkowości w Art. 64 nakłada obowiązek badania rocznych sprawozdań finansowych spółek akcyjnych (z wyjątkiem będących na dzień bilansowy w organizacji oraz pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe , spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło powyżej 50 osób,
 • suma bilansowa wyniosła powyżej 2.500.000 euro,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych wyniosły co najmniej 5.000.000 euro.

Świadczę usługi:

 • badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych wg zasad Ustawy o rachunkowości (UoR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
 • badanie rocznych skonsolidowanych sprawozdań grup kapitałowych,

Inne usługi poświadczające:

 • audyt programów i projektów unijnych,
 • audyt projektów badawczo-rozwojowych finansowanych z funduszy celowych,
 • audyt planu przekształcenia spółki (art.559 § 1 KSH),
 • badanie sprawozdanie założycieli spółki komandytowo-akcyjnej oraz badanie wymagane przy zakładaniu spółki akcyjnej i podwyższeniu kapitału zakładowego (art. 312 § 1 KSH),
 • badanie rachunkowości oraz działalności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 223 KSH)

Usługi doradcze związane z organizacją i informatyzacją rachunkowości:

 • doradztwo przy organizowaniu rachunkowości w podmiotach,
 • opracowywanie lub aktualizacja zasad rachunkowości i zakładowych planów kont,
 • projektowanie rachunków kosztów, kalkulacji kosztów wytworzenia produktów,
 • przeglądy ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie kompleksowych sprawozdań finansowych,
 • doradztwo w zakresie konsolidacji sprawozdań grup kapitałowych,
 • przekształcenia sprawozdań stosownie do wymogów MSSF,
 • sporządzanie narzędzi ułatwiających rozliczanie kosztów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych w arkuszu kalkulacyjnym,
 • wycena przedsiębiorstw.
<<

realizacja: giritgroup & www.girit.pl